دستان در بخش تبلیغات

تبلیغات یک فرآیند است و نه یک محصول. فرآیندی پیچیده و حساس که منجر به خلق محصولات متنوع و گوناگون تبلیغات می‌شود. بنابراین ما در تبلیغات با یک پدیده همگون و متجانس روبه‌رو نیستیم بلکه با انبوهی از گونه‌های ارتباطی متفاوت و اهداف و جهت‌گیری‌های مختلف سر و کار داریم. محصول نهایی تبلیغات بیش ازهمه یک «تصویر» است، تصویری که از شما، برند، یا کسب و کارتان در ذهن مخاطب نقش می‌بندد. اینکه تا چه میزان این تصویر با تصویر مطلوب و ایده آل شما مطابقت دارد، به چگونگی طی کردن «فرآیند» باز می گردد.

ما در دستان برای اطمینان از دستیابی به ایده آل‌ها، در سه بخش مهم و ضروری قدم در راه فرآیند تبلیغات می‌گذاریم.